Budowa organizacji zakupowej

  • Opracowanie i wdrożenie strategii zakupowej

Profil

Branża: Mięsna

Lokalizacja: Polska

Wyzwanie

  • Optymalizacji procesów zakupowych i procesu zarządzania umowami najmu.

Rozwiązanie

  • W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej Klienta oraz przeprowadzono rozmowy z pracownikami, którzy bezpośrednio uczestniczą w wyborze dostawców głównych towarów i usług, a także z większością pracowników odpowiadających za definiowanie potrzeb zakupowych w badanych obszarach. Równolegle z prowadzeniem rozmów odbywał się proces tworzenia specyfikacji i ustalania wolumenów zakupowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowań zakupowych dla kluczowych kategorii zakupowych Klienta. Ustalenie bazy dokumentowej, na której odbywa się wybór dostawców i nadzór nad ich pracą oraz bezpośrednie rozmowy z kluczowymi pracownikami odpowiedzialnymi za procesy definiowania potrzeb zakupowych, procesy wyboru dostawców oraz odbiór głównych usług i towarów, pozwoliły na stworzenie pełnego obrazu stanu istniejącego i przygotowanie rekomendacji zmian.

Rezultat

Opracowanie i wdrożenie strategii zakupowej (m.in. w formie Polityki Zakupów oraz procedur zakupowych).

Wdrożenie wskaźników efektywności.

Wdrożenie sytemu bieżącej aktualizacji wszystkich zmian w umowach najmu w oparciu o przekazany szablon i docelowe prowadzenie negocjacji warunków najmu z udziałem pracownika  Działu Zakupów.